מידע כללי, תנאים ואחריות

For English terms & conditions please contact our office

by phone 09-9554554 or Email [email protected]

 

טיולינו מתוכננים על בסיס היכרותנו עם יעדי הטיול. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמה המובטחת של השירותים. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויות הטיול וההיכרות עם הארצות בהן אנו מטיילים. אנו נעשה הכל כדי  שתקלות לא תתרחשנה אך במקביל נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על שירותים ואתרים שצוינו בתכנית.

תנאי הרשמה

עצם הרשמתו של המטייל או תשלום המקדמה או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים להלן ע"י סורנטו משרד נסיעות בע"מ (להלן: "סורנטו" או "המארגנים"). לא תתקבל כל טענה כי המטייל לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים ולמידע המופיעים במסמך זה קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול.

גודל והרכב הקבוצה

ביצוע הטיולים מותנה בהרשמה של 10 מטיילים לפחות בכל טיול. סורנטו שומרת לעצמם את הזכות לבטל טיול, עד 7 ימים לפני יציאת הטיול. זאת, באם לא יירשמו עד לאותו מועד 10 מטיילים לפחות ואשר שילמו את המקדמה להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה זה יחזירו המארגנים את הכספים ששולמו לה בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה, אך לא תהיה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול המפורט בסעיף זה. המארגנים רשאים לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר על פי שיקול דעתם ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינם מתחייבים להודיע מראש למטיילים על החלטות מסוג זה. במקרה זה עלולים לחול שינויים במסלול הטיול.

מפגש קבוצה

לא יערך מפגש קבוצה אלא אם המארגנים העבירו הודעה ספציפית על מפגש קבוצה לטיול הנדון. במידה ויערך מפגש קבוצה,  המארגנים ממליצים להופיע למפגש ובכל מקרה של היעדרות לא תהיה אחריות להעביר למטייל את האינפורמציה שהועברה בפגישה. ההודעה על מועד הפגישה תועבר באמצעות המארגנים או סוכן הנסיעות.

בריאות

יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על החברה חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

חיסונים

על אחריות המטיילים לדאוג לחיסונים הדרושים בהתאם ליעד נסיעתם, בנושא חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית.

דרכון ואשרות

יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות מתאריך היציאה. הוצאת / הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. על בעלי דרכון זר לבדוק האם יש צורך באשרות מתאימות. בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות אליהן הטיול יוצא, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. הוצאת אשרות היא באחריות הנוסע אלא אם מפורט אחרת בהערות הטיול.

סירוב לרישום והפסקת השתתפות

סורנטו שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק עמדתה בנדון. סורנטו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול (ללא הטיסה) אשר לא נוצל עד למועד הפסקת השתתפותו אלא אם כן תחויב סורנטו בדמי ביטול לספקים, שאז יחויב בהם המטייל.

מספר ימי הטיול

מספר ימי הטיול כולל את יום העזיבה מהארץ ואת יום החזרה לארץ,  גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. במקרה ושונה מספר ימי הטיול, עקב שינויים בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב ,יעודכן מחיר הטיול. מובהר בזאת  כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או  התווספו, כי אם בהתייחס לעלות בפועל שספגה החברה עקב השינוי.

טיסות

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.

תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר מחברה אחרת. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יצדיק על פי שיקול דעת סורנטו יציאה עצמאית של הטיול. במקרה זה עלול מסלול הטיול להשתנות. רמת השירותים לא תשתנה כתוצאה מהשילוב. כן  יתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים כפי  שמופיעים בתכנית המקורית.

תנאי תשלום

מקדמה בשיעור €150 תשולם בעת ההרשמה. יתרת התשלום עד 90 יום לפני מועד יציאת הטיול. התשלום יתבצע בשקלים לפי שער דולר\אירו העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום ובהתאם לאפשרויות התשלום המפורטות במחירון.

דמי ביטול לטיולים בחו"ל

דמי הביטול כפופים לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – 2010  על תיקוניו מעת לעת, (להלן: "התקנות"). סורנטו תפעל על פי התקנות, במידה והתקנות לא חלות, דמי הביטול יהיו כדלהלן, למעט מקרים בהם חל תיקון 47 2016 לחוק הגנת הצרכן- עסקות תיירות מכר מרחוק, בהם תנאי הביטול הם כפי שיפורטו טרם הרכישה:

 1. לאחר ההרשמה ועד 60 יום לפני היציאה €150.
 2. מ- 59 יום ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה €300.
 3. מ-29 יום ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה 80% מערך הטיול.
 4. חל מועד הביטול בפרק הזמן של 13 ימי עבודה לפני יציאת הטיול , ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.
 5. בכל מקרה, כל סכום אחר ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להשבתו יוחזר לו בערכי המטבע עפ"י השער ביום התשלום וזאת תוך 30 יום ממועד הביטול.
 6. כרטיס האשראי של המטייל יהווה בטחון לתשלום הטיול על פי תנאיו, לרבות דמי הביטול.

דמי ביטול לטיולים בארץ

 1. מרגע ביצוע ההזמנה עד 21 ימי עבודה לפני האירוע – 250 שקלים למשתתף
 2. מ-20 ימי עבודה עד 14 ימי עבודה לפני האירוע – 500 שקלים למשתתף
 3. מ-13 ימי עבודה עד 8 ימי עבודה לפני האירוע – 50% מערך ההזמנה
 4. מ-7 ימי עבודה עד מועד האירוע וכן אי הגעה – 100% מערך ההזמנה

במידה ותנאי הביטול אינם עומדים בתנאים של חוק הגנת הצרכן, יחולו דמי הביטול כמפורט לעיל.

בעת ביטול השתתפות יש להעביר מייל מפורט עם כל המסמכים והפרטים הרלוונטים לכתובת [email protected]

ט.ל.ח

שינויים ושינוי במחירים

מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות ומחיר שירותי קרקע, נכון ליום פרסום הטיול, מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות חברות התעופה נכון לתאריך הנ"ל. בשל אי יציבות כלכלית במדינות רבות, יתכנו שינויים במחירי הטיסות ושירותי הקרקע. למארגנים שמורה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא על ידי המטייל.

המעוניינים לצאת ו/או לחזור בטיסה שונה ממסלול הטיסה של הטיול יוכלו לעשות זאת בבקשה בכתב עד חודשיים לפני הטיול. מטייל שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד ויעד שונה מהקבוצה יחויב בדמי טיפול בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה.

שערי המטבע המינימלים הם:

 • שער האירו – 4
 • שער הדולר – 3.7

כח עליון

במצבים הנגרמים על ידי כח עליון ביעד החופשה, סורנטו תהיה רשאית לבצע שינויים כראות עיניה בנתוני הפעילות זאת במטרה לקיים את החופשה באופן מיטבי.

חדר ליחיד

המארגנים ממליצים למטייל בודד להזמין חדר ליחיד. נרשמים יחידים שאינם מעוניינים בחדר ליחיד יתאמו זאת עימנו. אנו מצידנו נעשה כל מאמץ לשבצם בחדר עם מטייל/ת נוסף, אך אין זו התחייבות. חדר ליחיד ניתן בבית מלון בלבד. בחניות ביניים באירופה לא ניתן לקבל חדר ליחיד.

עישון

בזמן נסיעה לא יותר עישון באוטובוס. כמו כן העישון אסור בבתי המלון.

המחיר כולל:

טיסות

כרטיסי הטיסה לפי המסלול (יציאה וחזרה עם הקבוצה וטיסות פנימיות לפי תכנית הטיול). טיסות טראנס-אטלנטיות בחברות סדירות וטיסות פנימיות בחברות תעופה מקומיות. במסלול זה מספר רב של טיסות פנים. חשוב:  יתכנו שינויים בטיסות הפנים גם לאחר צאת הטיול ובהתאם לכך שינויים במסלול. במקרה שינוי/איחור טיסה יתבטל חלק מתוכנית טיול באותו יום בהתאם. במידה ובוצע שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, על ידי חברות התעופה אשר יגרום לשינויים במסלול, בתוספות במחיר הטיול הנובעות מכך, ההוצאות הללו יחולו על המטיילים.  הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.

אכסון

מלונות מדרגה ראשונה ו/ או דרגת תיירות טובה. הלינה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים. נוהל כניסה ויציאה בבתי המלון הינו על פי הכללים המקובלים בעולם והם: כניסה לא לפני 14:30 יציאה עד 10:30. דירוג בתי המלון הינו עפ"י תקן הרשויות המוסמכות במדינת היעד. במקרה בקשת אכסון של 3 בחדר, החדר יהייה זוגי אליו תוכנס מיטה נוספת, תיתכן מתקפלת. במקרה ובית המלון  המוזמן מלא, החברה שומרת על זכותה להסדיר מלון חלופי ברמה דומה. רשימת בתי המלון שמקבל המטייל אינה סופית והמארגנים שומרים על זכותם לשנותם במקרה הצורך גם ללא כל הודעה מוקדמת למטייל.              .

כלכלה

כמפורט בתכנית כל טיול.

תחבורה

אוטובוס או אמצעי תחבורה אחר (מיועד לתיירים). בהתאם לתוכניות והסיורים הכלולים במחיר הטיול. האוטובוס אינו צמוד. אין אנו מתחייבים לספק למטיילים תחבורה בזמנים שאינם חלק אינטגרלי של הסיור, לרבות יציאה לבילויים בערבים שלא על פי תכנית הטיול. תחבורה שתסופק לבקשת המטיילים מחוץ למסגרת התכנית תהיה על חשבונם. המארגנים אינם מתחייבים למזגנים בתחבורה.

סיורים והסעות

העברות משדות תעופה בחו"ל ואליהם. מטיילים המצטרפים או הנפרדים מהקבוצה במועד שונה מתכנית הטיול שפורסמה אינם זכאים להסעות ו / או להחזר כלשהו.

מטען

העברת מטען המטייל שמשקלו לא יעלה על 20 ק"ג בטיסות בינלאומיות  ו15 ק"ג בטיסות פנים.

מסים והיטלים

מסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים  ליום הדפסת מסמך זה. כל תוספת במיסים לאחר הרשמת המטייל תשולם על ידו.

הדרכה

מלווה קבוצה מצוות המארגנים ומדריכים מקומיים בחלק מהאתרים.

דמי רישום
€150 למטייל אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

המחיר אינו כולל:

דרכון ואשרות

דמי הוצאות / הארכת דרכון, ויזות כניסה, ביטוחים.

מיסים והיטלים

המחיר אינו כולל תוספות מחיר היטלים  או מסים או תשלום חובה אחר או נוסף שאינו כלול במחיר הטיול כפי שמתפרסם  במועד הוצאת חוברת זו. חלק ממיסי הנמל של הטיסות הפנימיות ישולמו ישירות במשך הטיול.

ארוחות

ארוחה שאינה  מצוינת  במסגרת סעיף כלכלה במסלול הטיול אינה כלולה במחיר הטיול.

אכסון

תוספת מחיר לחדר ליחיד.

ביטוחים

ביטוח נסיעות אישי, רפואי ומטען. כל מטייל חייב ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה, ניתן להסדיר דרכנו.

בילויים וסיורים בזמן החופשי

כל סיור או בילוי  שאינם מפורטים בתכנית. מקום בו מצוין זמן חופשי ו/או אפשרות לסיור וביקור כלשהו, משמעם שאינם כלולים במחיר הטיול והשתתפות בהם כרוכה בתשלום נוסף.

הוצאות אישיות

הוצאות בעלות אופי אישי כגון דואר, טלפונים, כביסה, משקאות וכו'.

תשר

תשר (טיפ) כמפורט בכל מסלול. התשר ייאסף ע"י המטיילים וינתן ע"י המלווה במרוכז לנותני השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, סבלים, מדריכים מקומיים וכדומה. לא כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי. מקובל לתת תשר למדריך הישראלי בסך 5 $ לכל יום טיול לאדם.

חילוקי דעות

 1. הרשמת המטייל לטיול מהווה הסכמתן לתנאים המפורטים בחוברת הטיול .
 2. סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר כפר סבא בלבד.
 3. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הירשמותו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזורי שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או סוכן הנסיעות, וזאת אף אם התביעה תוגש נגדם.
 4. החברה רשאית על פי בחירתה לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו ובין החברה יתבררו בפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני הנסיעות ותיירות בישראל ולרבות הועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.

תנאי שימוש וגלישה באתר

השימוש באתר האינטרנט של סורנטו חופשות בריאות ויוגה (להלן: "סורנטו") על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן: "האתר") מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם (להלן: "תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב להסכמה חד משמעית מצדך לכל תנאי השימוש.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כל המידע המצוי באתר (להלן: "המידע"), לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה, וידאו, קול ואמצעים אחרים המצויים באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של סורנטו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם בכל דרך שהיא ברבים כל מידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור מפורש מראש ובכתב מסורנטו.  כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע וכי לא ישכפל, יצלם, יעתיק או ידפיס כל מוצר ו/או פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור מראש ובכתב מסורנטו.

השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת.

סימני המסחר באתר (למעט סימנים של מפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של סורנטו, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של סורנטו בכתב ומראש.

המשתמש נותנ/ת את הסכמתו לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלו\ה, אשר צולמו במהלך פעילותינו לצורכי שיווק הפעילות ופרסומו בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר.

הגבלות שימוש במידע

בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במשרדי סורנטו, יהיה המידע המצוי במשרדי סורנטו המידע המחייב וסורנטו לא תהיה אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה שכזו.

סורנטו לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי שמטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג', בגין השימוש במידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

אחריות

האתר עשוי להכיל קישורים אלקטרוניים (link) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים באינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או הבעת דעה, במפורש או מכללא, על ידי סורנטו לגבי אותם מקורות אחרים והתוכן המתפרסם בהם.

סודיות הלקוח

אנו שומרים על סודיות הלקוח. פרטי האשראי אינם נשמרים אצלנו במערכת. אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג'.

שינויים באתר

לסורנטו עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש.

שינוי תנאי השימוש באתר

סורנטו שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש. בכל עת יופיעו באתר תנאי השימוש המעודכנים. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר סורנטו. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה מצדך לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי השימוש.

הפרת הוראות תנאי השימוש

כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש.

יצירת קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר ניתן לפנות אלינו באמצעים הבאים:

בדואר אלקטרוני [email protected]

בטלפון: 9554554- 09

או בדואר לכתובת: הראשונים 32, בית חירות 4029100 ת.ד 799

 

  לפרטים נוספים צור קשר:

  שתפו אותנו עם חברים!

  מועדון הלקוחות של סורנטו

  השותפים שלנו

  מנטה מגזין לוגו
  ריגמן מכללה לוגו
  FRUIT AND VEG LOGO
  מלון נחשולים לוגו
  INHALE EXHALE LOGO
  לוגו ערוגות

  נישאר בקשר?

  השאירו מייל וקבלו מאיתנו הטבות, הנחות ועדכונים לגבי אירועים חדשים